:D Bước 1: - Cắt mặt cáo ra và vẽ viền xung quanh miếng vải dạ cam" /> :D Bước 1: - Cắt mặt cáo ra và vẽ viền xung quanh miếng vải dạ cam" />